🦁 Download hier mijn gratis e-book 🦁

Algemene voorwaarden

Je bent bij de algemene voorwaarden aangekomen. Niet het leukste gedeelte, wel duidelijk. Deze zijn op alle vormen van diensten van Lizette Brands coaching van toepassing. 

Artikel 1 – Definities

 1. Lizette Brands coaching : Lizette Brands coaching, gevestigd te Goirle, KvK-nummer 74011243.
 2. Klant : degene met wie Lizette Brands coaching een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen : Lizette Brands coaching en Klant samen.
 4. Consument : een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lizette Brands coaching.
 2. Lizette Brands coaching en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Lizette Brands coaching en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Lizette Brands coaching zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld wordt.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Lizette Brands coaching en de Klant dit schriftelijk afspreken.

 

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding of offerte mag Lizette Brands coaching de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Lizette Brands coaching slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Lizette Brands coaching hanteert prijzen in Euro’s, inclusief btw voor de Consument en exclusief btw voor de zakelijke Klant, en exclusief eventuele overige kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Lizette Brands coaching mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Lizette Brands coaching en de Klant spreken voor een dienstverlening door Lizette Brands coaching een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 4. Lizette Brands coaching zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijnen

 1. Lizette Brands coaching mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf van 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Lizette Brands coaching hanteert zijn fatale termijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Lizette Brands coaching een aanmaning aan de Klant hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Lizette Brands coaching mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van producten of diensten.

 

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, da mag Lizette Brands coaching de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Lizette Brands coaching.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding door buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet heeft betaalt, mag Lizette Brands coaching haar verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Lizette Brands coaching op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lizette Brands coaching, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Door akkoord te gaan met het downloaden van gekochte producten ziet de Consument af van het herroepingsrecht.

 

Artikel 10 – Garantie

 1. De Klant en Lizette Brands coaching zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan. Deze bevat voor Lizette Brands coaching enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

 

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lizette Brands coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Lizette Brands coaching mag de dienstverlening in het geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 1. Lizette Brands coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, werkbladen, teksten, methoden, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie , offertes, afbeeldingen en modellen, tenzij anders is afgesproken.
 2. De Klant mag de intellectuele eigendommen in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lizette Brands coaching aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

 

Artikel 13 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Lizette Brands coaching voor elke overtreding een onmiddellijke opeisbare boete betalen.
 2. Is de klant een Consument, dan bedraagt de boete in lid 1 € 1000,-
 3. Is de Klant geen consument, dan bedraagt de boete in lid 1 € 5000,-
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. Lizette Brands coaching mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

 

Artikel 14 – Klachten

 1. De Klant dient een door Lizette Brands coaching geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Lizette Brands coaching daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na vaststelling van de tekortkoming.
 3. Een consument moet Lizette Brands coaching uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat Lizette Brands coaching hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen Klant en Lizette Brands coaching.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Lizette Brands coaching andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
 7. Wanneer de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Lizette Brands coaching, dan geeft de Klant dit zo snel mogelijk aan bij Lizette Brands coaching. Lizette Brands coaching gaat dan proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer voorgenoemde klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, kan de Klant een klacht indienen bij NOBCO, Nederlandse Orde van Beroepscoaches, waar Lizette Brands coaching bij is aangesloten.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Lizette Brands coaching

 1. Lizette Brands coaching is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.
 2. Wanneer Lizette Brands coaching aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Lizette Brands coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgenschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Lizette Brands coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt er geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, omschrijvingen en teksten op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.
 6. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Lizette Brands coaching vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Artikel 16 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Lizette Brands coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lizette Brands coaching nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lizette Brands coaching in verzuim is.
 3. Lizette Brands coaching mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Lizette Brands coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Lizette Brands coaching door de Klant niet aan Lizette Brands coaching kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer:
 • Een noodtoestand zoals een natuurramp
 • Stroom-, slektriciteit-, internet-, computer- of telecom storingen
 • Computervirussen
 • Overheidsmaatregelen
 • Vervoersproblemen
 • Slechte weersomstandigheden
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Lizette Brands coaching 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen op geschort totdat Lizette Brands coaching kan nakomen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie te minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Lizette Brands coaching de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk ongedaan maken.
 3. Lizette Brands coaching hoeft in een overmachtsituatie aan de Klant geen vergoeding te betalen, ook niet wanneer Lizette Brands coaching hiervan voordeel heeft.

 

Artikel 18 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Lizette Brands coaching de overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 19 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Lizette Brands coaching mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Lizette Brands coaching altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Lizette Brands coaching zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een Consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

 

Artikel 20 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Lizette Brands coaching aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Lizette Brands coaching.

 

Artikel 21 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lizette Brands coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Lizette Brands coaching is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Lizette Brands coaching is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Lizette Brands coaching, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Opgesteld op 9 oktober 2023